Programma

De twaalf werken van Groen Lede

 1. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan, ook de inwoners met een beperkt inkomen.

 2. We bouwen voldoende en betaalbare gemeentelijke serviceflats.

 3. We willen een veilig fietspad in de kern van Lede (langs de Wichelse Steenweg en de Hoogstraat)

 4. We werken aan toegankelijke en doorlopende voetpaden, ook voor mensen met een rolstoel of een buggy.

 5. We planten een speelbos en geboortebos

 6. We breiden natuurgebieden uit, verbinden ze met elkaar zodat iedereen er van kan genieten.

 7. We ondersteunen auto-delen en elektrisch fietsen. Ook met minder auto’s is het leven leuk.

 8. We brengen het Markizaat en het park er rond tot leven.

 9. We bewaren de open en groene ruimte in Lede. We willen alleen appartementen in het centrum van Lede en Oordegem.

 10. We voorzien energiezuinige gemeentegebouwen van zonnepanelen en bevorderen energiezuinig wonen.

 11. We steunen de plaatselijke kleinhandel en economie en de verkoop van lokale producten.

 12. We betrekken alle bewoners bij initiatieven voor een beter leefmilieu.

Download het volledig programma

De 12 werken van Groen Lede

 

 1. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan, ook de inwoners met een beperkt inkomen.

 2. We bouwen voldoende en betaalbare gemeentelijke serviceflats.

 3. We willen een veilig fietspad in de kern van Lede (langs de Wichelse Steenweg en de Hoogstraat) .

 4. We werken aan toegankelijke en doorlopende voetpaden, ook voor mensen met een rolstoel of een buggy.

 5. We planten een speelbos en geboortebos.

 6. We breiden natuurgebieden uit, verbinden ze met elkaar zodat iedereen er van kan genieten.

 7. We ondersteunen auto-delen en elektrisch fietsen. Ook met minder auto’s is het leven leuk.

 8. We brengen het Markizaat en het park er rond tot leven.

 9. We bewaren de open en groene ruimte in Lede. We willen alleen appartementen in het centrum van Lede en Oordegem.

 10. We voorzien energiezuinige gemeentegebouwen van zonnepanelen en bevorderen energiezuinig wonen.

 11. We steunen de plaatselijke kleinhandel en economie en de verkoop van lokale producten.

 12. We betrekken alle bewoners bij initiatieven voor een beter leefmilieu.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

 

Groen Lede wenst de consequente en concrete uitvoering van het STOP-principe: Eerst Stappers, dan aan Trappers, vervolgens aan Openbaar vervoer en tenslotte aan Personenwagens. Alleen op die manier kan het aandeel van de eerste 3 manieren van verplaatsen toenemen en het gebruik van de auto afnemen.

1. Te voet

 • Groen wil betere voetpaden (of de aanleg ervan): bv. in de Molenbergstraat, delen Papegem. Goede, brede voetpaden zonder hindernissen en met uitgewerkte overgangen, zodat ook de rolwagens (manueel, elektrisch) autonoom en veilig de centrale verplaatsingen kunnen uitvoeren.
 • Groen wil veiliger oversteekplaatsen. Zeker die op de gewestwegen in centrum Lede en Oordegem. Bij elke nieuwe aanleg dient hiervan in het begin van het project extra zorg aan besteed worden. De nieuw aangelegde oversteekplaats aan de Markt in Lede is geen goed voorbeeld!
 • Groen wil zorgen voor een aangename voetgangers- en fietsverbinding tussen de polen Station/Markizaat en de Markt/Reymeersstraat.
 • Groen wil beter onderhouden wandelroutes en paden zodat ze makkelijker toegankelijk zijn. Minstens een deel dient toegankelijk te zijn voor rolwagens en kinderwagens.
 • Groen wil de trage wegen handhaven, openhouden en open maken als daar inspanningen voor nodig zijn.

2. Met de fiets

 • Groen wil veilige en directe fietsroutes naar alle frequent bezochte plaatsen zoals naar scholen, sportcentra, cultuur- en ontmoetingscentra, winkels, horeca, station.
 • Groen eist een Fietspad in Hoogstraat en Wichelsesteenweg Lede.
 • Groen wil een vlotte fietsverbinding Oordegem-Smetlede; Impe-Lede. Zo krijgen we echte fiets-snel-wegen.
 • Groen wil een goede inrichting van de reeds goedgekeurde fietsstraten in de Benedenstraat en Nieuwstraat en snelle evaluatie van hun gebruik. Bij een gunstige evaluatie wil Groen meer fietsstraten.
 • Groen wil fietsenstallingen aan overzijde van het station voor de pendelaars van die kant.
 • Gevaarlijke overgangen aan het einde of begin van een fietspad (bv. in de Spoorstraat) wil Groen wegwerken, zodat er een ‘rugdekking’ is voor de fietser.
 • Groen wenst het fietsen aan te moedigen door de ondersteuning van de aankoop van elektrische fietsen (hierdoor kan een deel van het woon-werkverkeer met de wagen overgenomen worden door de fiets) en door het voorzien van beveiligde fietsenstallingen bv. in de fietsstraat Nieuwstraat. Fietsentrommels/boxen kunnen een handig alternatief zijn voor bijvoorbeeld het stallen fiets in een nauwe gang in de eigen woning.

3. Trein en bus

 • Lede heeft een goed functionerend station en vaste ververbindingen richting Gent en Brussel. De dienstverlening in het station wordt door de NMBS afgebouwd waardoor de sociale samenhang daalt (wachten, schuilen binnen, loketfunctie, toegang tot toiletten). De gemeente moet aandringen op het blijven aanbieden van basisdiensten en zelf zorgen dat de omgeving aantrekkelijker wordt.
 • De verbindingen met de bussen van De Lijn bieden een basisaanbod, dat zeker niet meer mag verminderen. Het aanbod van de Lijn moet geoptimaliseerd en afgestemd worden in functie van de noden van (potentiële) gebruikers.

 

4. Auto

 • Groen wil door het sterk aanmoedigen van stappen, trappen en openbaar vervoer het autogebruik geleidelijk verminderen. De doorstroming van het autoverkeer in centrum Lede kan allicht beter door beperkte ingrepen.
 • Het parkeren op de Markt in Lede wordt best beperkt in de tijd. Op die manier wil Groen de plein- en ontmoetingsfunctie stimuleren. 24 uur parkeren wordt voorzien op enkele parkings op wandelafstand.
 • De structurele heraanleg van de doortochten door bv. Papegem en Oud-Smetlede moet ervoor zorgen dat de lokale snelheid zakt tot een veilige limiet.
 • We ondersteunen vanuit de gemeente het autodelen, (bv. Cambio) zodat een tweede gezinswagen overbodig is/wordt en zelfs de enige wagen minder efficiënt. Een goed gedeelde auto kan er een veelvoud van uitsparen met prima gevolgen voor milieu en ruimte inname.
 • We steunen de afschaffing van de ‘voorrang van rechts’ waar dit visueel niet logisch is (voorrang aan belangrijkere lokale wegen). Dit steeds in combinatie met een maximale snelheid van 50 km/uur. 

Ruimtelijke ordening

Het uitvoeren van een sterk en open beleid inzake ruimtelijke ordening in Lede is een van de speerpunten van ons programma.

Groen wil opnieuw lijn krijgen in die ruimtelijke ordening, waarbij naast verstandig samenwonen, ruimte wordt gemaakt voor landbouw en groen. We willen dat Lede een landelijk karakter blijft behouden en geen voorstedelijk gebied wordt.

De voorbije 25 jaar is Groen meermaals opgekomen tegen bouwprojecten gericht op maximale winst voor enkelen, terwijl onvoldoende rekening werd gehouden met de omwonenden en het geheel. 

GRUP

 • Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (en het gemeentelijk mobiliteitsplan) geeft een goede aanzet van de algemene aspecten van het beleid, maar is niet rechtsgeldig in de beoordeling van concrete bouwaanvragen. Daarvoor moet de gemeente verdere stappen zetten, en dat heeft Lede de voorbije jaren duidelijk niet gedaan. Enkel de zogenaamde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of GRUP zijn rechtsgeldig. Die bepalen in een strikt afgelijnde omgeving (een deel van Lede) welke functies er zijn toegelaten, de maximale afmetingen van de gebouwen enz.
  Lede maakte daar nauwelijks werk van en kent maar 4 GRUP’s: die van het Markizaat, KMO zone Heiplas, Spoorstraat en de Wijstraat. De gemeente stuurde daarbij enkel de twee eerste zelf aan.  

 • Groen Lede wil in eerste instantie werk maken van een aantal bijkomende gemeentelijke uitvoeringsplannen en zo de basislijnen vastleggen in deelgebieden. Zo moet men niet telkens de detaildiscussies herbeginnen en is er al een basisrechtszekerheid voor iedereen.

 • Bij de opmaak van zo’n GRUP gaan we transparant te werk: vanaf de beginstappen wordt de bevolking actief bij de opmaak betrokken. Dit gebeurt via de organisatie van inspraakvergaderingen, waarbij de plannen en kaarten open gecommuniceerd worden. Het wordt meer dan een klassieke hoorzitting. Het is de bedoeling dat de constructieve elementen uit het debat mee gaan in de besluitvorming.

 • De reglementair voorziene inspraak- en adviesorganen gaan met meer openheid werken en krijgen een ruimer pakket aanvragen voorgelegd. Nu is dat quasi alleen als er nieuwe wegenis noodzakelijk is. Groen wenst hun advies vanaf aanvragen voor gebouwen met 3 woonplaatsen of meer. De verstrekte adviezen worden openbaar.

 

Onze algemene visie:

 • Geen open gebied aansnijden
 • Opwaarderen groen in de kernen; versterking van afgebakende kernen
 • Beperken hoogbouw (geen appartementen buiten centrum Lede en Oordegem),
 • Nuttig aanwenden leegstand 
 • Inzetten op inbreiding, delen van woningen

 

Duidelijke standpunten

 • Winkelcomplex in de Hoogstraat: onverzoenbaar met een goede lokale ruimtelijke ordening en een vlotte lokale verkeersafwikkeling. Elk bouwproject op deze site dient een deel openbaar groen te vrijwaren zodat een deel ‘groene long’ daar duurzaam behouden blijft.

 • Appartementen Heiplas: geen appartementen in de rand van onze gemeente.
  Dit leidt tot verder onevenwicht ten opzichte van landbouw en open ruimte in de omgeving. Bovendien vrezen we overlast op het vlak van mobiliteit.

 • Verkaveling Rijsveld: Lede heeft geen behoefte aan grootschalige woonuitbreiding. Een onafhankelijke woonbehoeftestudie dient de werkelijke behoeften correct en open te analyseren, waarbij o.a. ook de huidige hoge leegstand wordt nagezien en aangepakt. Op basis van de objectieve en gevalideerde resultaten kan een verdere planning gebeuren, maar grootschalig kan de eventueel noodzakelijke uitbreiding niet zijn.

 • Dossier Hulst-Steenland: we wensen ook daar geen breuk met de huidige woonomgeving qua woondichtheid, bouwhoogte, terreinbezetting. Ook hier bevinden we ons in de rand van de bebouwbare zone met overgang naar landbouw- en natuurgebied.

  Milieu

De aanpak van het gemeentelijk milieu kent meerdere aspecten maar ze zijn allemaal gericht op een aangenamer, gezonder en duurzamer samenleven.

 

 1. Groen wil natuurgebieden in Lede versterken. De gemeente neemt positieve acties om de aanwezige natuurwaarden te verhogen, zodat de schoonheid ervan met zoveel mogelijk mensen kan gedeeld worden. Een goede bijdrage tot welzijn en gezondheid.
  De gemeente heeft reeds mooie kernen van natuurgebieden in de Geelstervallei, Honegem, Paepegembos. Ze kunnen uitgebouwd worden door uitbreiding, betere toegankelijkheid en onderlinge verbindingen van deze gebieden door bv. haagkanten. Blijvende aandacht is nodig voor goed bewegwijzerde en onderhouden wandelpaden, met rustbanken op rustgevende plaatsen.
  Groen wil ook lokale sportieve mogelijkheden creëren voor fietsers en ruiters.
  De gemeente voorziet hier een jaarlijks budget.

 2. Groen streeft naar meer biodiversiteit of dus verscheidenheid in planten en dieren. In de openbare ruimtes komen meer inheemse bomen en planten. We promoten geveltuintjes, groene daktuinen, schuil- en nestplaatsen voor dieren (zie de zwaluwen in Wichelen!)

 3. Groen gaat voor volledig De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld.
  De bermen kunnen beter beheerd worden en delen die in het bermbeheersplan als succesvol naar voor komen, worden als voorbeeld gebruikt om het effect aan te tonen.
  De gemeente ondersteunt de inwoners die het landschap verbeteren. We doen een beroep op iedereen die wil en kan bijdragen: de in Lede actieve natuurverenigingen en ook landbouwers, individuele inwoners.

 4. Bossen spelen een positieve rol om fijn stof te verminderen, zuurstof toe te voegen en te zorgen voor verkoeling en rust. In Lede is het bos versnipperd over kleine percelen, waarin dan nog vaak de dominantie van de Canadese populier voor te weinig diversiteit zorgt. Groen ziet kansen in Impe, Papegem, Smetlede en Lede zelf om een bosgordel te ontwikkelen. Daarvoor is nieuwe bebossing en aanplant van bomenrijen noodzakelijk.
  Groen wil een speelbos! En dat mag best samen met de aanleg van een geboortebos.

 5. Energie: de gemeente geeft zelf het goede voorbeeld om energiebesparende maatregelen te nemen voor zijn eigen gebouwen. Groen wil ook eigen elektriciteitswinning door het plaatsen van zonnepanelen.
  Hernieuwbare energie wordt ondersteund in samenwerking met en deelname van de inwoners, zodat meer mensen betrokken zijn.

 6. Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Sociaal Beleid:
  deze drie domeinen hebben allemaal een grote invloed op het milieubeleid en dienen dan ook in overleg met het milieubeleid worden uitgewerkt.

 7. Klimaatbeleid:
  Milieu, Mobiliteit, Wonen en Ruimtelijke ordening zorgen voor de grootste hefbomen in een efficiënt klimaatbeleid. We verwijzen dan ook terug naar deze domeinen.

 

Wat wil Groen nog extra?

 • ruimte voor water en groen tot in de gemeentelijke kernen, te beginnen met keuzes voor bodeminfiltratie in plaats van (beton)verharding

 • scheiden regenwater en afvalwater; en regenwater hergebruiken

 • initiatieven voor minder afvalproductie (plasticverpakkingen, plastic zakjes)

 • invoeren statiegeld tegen o.a. het zwerfvuil

 • Groen wil belangrijke delen van het gemeentelijk klimaatplan concreet uit te voeren

  

 

 

Sociaal programma

Iedereen telt mee

Dit geldt niet alleen bij beslissingen specifiek in het sociale domein. Ook bij beslissingen in andere domeinen zoals bv. mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu wordt steeds nagegaan of de maatregel ook positieve effecten heeft voor mensen met een beperkt inkomen.

 • De gemeente heeft drie belangrijke opdrachten in de uitbouw van een sociaal patrimonium:

  De gemeente dient te voorzien in voldoende en betaalbare serviceflats/zorgassistentie woningen. De vorige bestuursmeerderheden hebben hier niets gerealiseerd, zodat inwoners de gemeente dienen te verlaten als ze dergelijke voorziening nodig hebben.

  De gemeente dient ook na te gaan of het aantal verblijven in het huidige woonzorgcentrum Vermoedelijk is de nood hoger dan het huidig aanbod van 83 bedden, zodat in uitbreiding moet worden voorzien, zodat ook hier onze inwoners in de gemeente kunnen blijven.

  Er dient eindelijk werk gemaakt van een degelijk “sociaal huis”waarin alle sociale functies worden samengebracht. Ook daar hebben de huidige bestuurders zwaar gefaald. O.a. aan de gekende barslechte huisvesting van de sociale dienst is niets gedaan, tenzij het opmaken van diverse dure plannen voor geldverslindende projecten.
  Zo’n sociaal huis dient te zorgen voor een lage drempel tot de hulpverlening, niet alleen door activiteiten in het huis zelf, maar ook door actief deel te nemen aan bijeenkomsten (bv. rond armoede) buitenshuis.

 • Groen wenst een specifiek gemeentelijk beleid inzake armoede, een probleem dat nog steeds toeneemt, ook in Lede.
  • laagste inkomens verhogen door aanvullende steun bij leefloon via een objectieve bepaling; systematisch nagaan van alle mogelijke rechten.
  • samenwerking rond armoede met scholen, armoedeverenigingen ondersteunen
  • versterken onderlinge samenwerking van mensen in armoede (subsidie verenigingen)
  • betaalbaar cultuur- en vrijetijdsaanbod blijven promoten.
  • laagdrempelige en betaalbare psychologische hulp
  • budgetbegeleiding voordat er overmatige schuldenlast is.
  • actief beleid inzake mee zijn met de digitale evolutie.

 • Lede haalt bijlange niet het bindend sociaal objectiefinzake sociale huurwoningen.
  Op 31/12/2017 haalt de gemeente slechts 206 sociale huurwoningen; 207 personen staan dan op de wachtlijst. Van het bindend objectief van 129 extra huurwoningen zijn er slechts 11 gerealiseerd en 30 zijn voorzien, dit is dus een realisatie van 31,78%.
  Nog een tekort van 88 sociale huurwoningen!
  Lede bevindt zich in Vlaanderen duidelijk in categorie 2: bij de gemeenen die noch qua realisatie, noch qua planning een correct groeipad hebben.
  De samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Dender en het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost Vlaanderen dient dus intenser te worden, o.a. door hen te promoten bij verhuurders. (principe akkoord werd afgesloten in juni 2017 maar tot op heden zonder concrete uitvoering)
  Om zo te komen tot betaalbaar wonen.

  Een belangrijk aandachtspunt is het beperken van de individuele uitgaven voor energie, verwarming door energiebesparende maatregelen (bv. spaarlampen) en energiebesparende investeringen. (bv. isolatie) De gemeente kan hier een gemeentelijke premie voorzien en allicht belangrijker nog, de effectieve uitvoering ondersteunen door een gemeenschappelijke organisatie en aankoop.
   
 • Kort opvolgen van de nood aan opvang voor kinderen zodat een tekort geen hinderpaal vormt om gezin en werk te combineren.
  Idem voor de mantelzorg: die ondersteunen met een minder mobielencentrale, boodschappendienst, dienstencentrum, tijdelijke opvangverblijven aansluitend bij het woonzorgcentrum. Nagaan wat de noden zijn en er efficiënt op inspelen. Bedoeling is de mantelzorgers regelmatig de nodige adempauze te geven. Ze kunnen ook regelmatig bezocht worden om hun noden op te volgen. Beleid rond mantelzorgers wordt een specifiek onderdeel van de sociale werking van de gemeente.


 • We gaan voor een “warme” gemeente, waar proactief wordt gewerkt tegen isolement.
  Contacten tussen inwoners worden gestimuleerd: onthaal nieuwe inwoners, speelstraten, goed uitgeruste speelpleinen in de eigen buurt, subsidies voor buurtinitiatieven.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren