Mank leegstandsbeleid kost Lede meer dan 250 000 euro

21 Maart 2023

Mank leegstandsbeleid kost Lede meer dan 250 000 euro

Onderzoek van Groen Lede toont verrassende tekorten in het beleid; er komt op vraag van Groen een geheel vernieuwde aanpak

Groen onderzocht de leegstand in de gemeente en kwam tot verrassende conclusies: er is geen degelijke leegstandinventaris en veel woningen zijn er niet in opgenomen. De heffing wordt niet of met veel vertraging toegepast.
Resultaat: per jaar liggen de inkomsten 50 tot 100 000 euro lager dan in de ons omringende gemeenten. Alleen al de laatste drie jaar ramen we de gemiste inkomsten voor de gemeente op meer dan 250 000 euro.
De administratieve opvolging van de reglementering laat te wensen over. Onderzoek leverde heel wat pijnpunten op.
 

Administratieve pijnpunten

1. De reglementering inzake de beginregistratie wordt onvolledig en met veel vertraging toegepast.

2. De sinds 2017 jaarlijkse heffing van de belasting heeft daardoor opvolgend veel vertraging opgelopen
.

Door de achterstand van de opname in de inventaris is er ook uitstel in de verjaring en gaan dus meerdere heffingen van telkens 1200 euro verloren.

 3. Een registratie en heffing op leegstand alleen op basis van domiciliëring is juridisch niet sluitend, zo blijkt uit meerdere vonnissen.
Vlaanderen en Solva dringen erop aan om een sluitend geheel van indicaties te gebruiken. Lede doet dit op heden nog steeds niet.

 4. In Lede is het erg eenvoudig om te “shoppen” qua functie van een woning en een heffing gedeeltelijk of volledig te omzeilen. 

 5. Er is in Lede momenteel geen register van leegstaande gebouwen.

 6. Het is schrijnend om vast te stellen dat er in Lede geen reglement is om een inventaris op te maken en een belasting            te heffen op verwaarloosde woningen of gebouwen

Concrete bevindingen van het veldwerk dat Groen verrichtte:

 

  1. We zien meerdere woningen, die niet op de inventaris van leegstand staan, waarbij vermoeden of zekerheid is dat ze langdurig niet worden bewoond.

        De reglementering waarbij de opname in de inventaris enkel afhangt van een eventuele domiciliëring (enkel werk                vanop een gemeentelijk bureel, zonder enig nazicht ter plaatse) leidt ertoe dat veel andere woningen die langdurig leeg staan, worden gemist.

Het reglement nodigt daarbij uit om een eventuele heffing te omzeilen door een fictieve domiciliëring.

   2. We zien meerdere leegstaande gebouwen in de gemeente. 
  Officieel wordt naar Vlaanderen het aantal leegstaande gebouwen met “o” gerapporteerd.

  3. We zien, mee als gevolg van het niet registreren van leegstaande gebouwen, een administratieve shopping     naar een functie als berging, stalling of ander gebruik.
    We kennen plaatsen waar dit effectief gebruik als berging of ander gebruik volledig ontbreekt. En dat gedurende 5 jaar en veel langer …

   4. We zien verwaarloosde woningen/gebouwen, waar bijkomend op de leegstand ook een duidelijke   aftakeling van de woning/gebouw te zien is.
   Lede heeft, in tegenstelling met ons omliggende gemeenten, geen register of heffing op deze extra verwaarlozing.

   5. We zien meerdere woningen op de inventaris (meestal zonder dat er al een heffing is gevraagd) waarbij de   woning verzorgd naar voor komt en mogelijks in aanmerking komt voor verhuring bv. via het Sociaal verhuurkantoor. (SVK

   6. We stellen vast dat de gemeente zelf meerdere woningen/gebouwen heeft met langdurige leegstand: in    Rammelstraat 3 woningen, Boerderij Markizaat, Pastorij.
   Langdurige leegstand bij Sport Vlaanderen: in Putbosstadion een sinds 01.07.2021 leegstaande sporthal en sport        vakantieverblijven.

  

Gevolg van al deze tekortkomingen in Lede:

  1. Lede mist veel inkomsten:

De inkomsten van Lede liggen daardoor zeker 50 tot 100 000 euro per jaar lager dan de in ons omliggende gemeenten.
We ramen de gemiste inkomsten op ruim 250 000 euro, alleen al de laatste drie jaar.

   2. Het maatschappelijk na te streven doel om deze woningen/gebouwen in te zetten voor kwalitatieve sociale huisvesting wordt zo goed als volledig gemist.
In het systeem zit geen enkele aansporing naar de eigenaars om hun eigendom op te waarderen door een gerichte investering en daarbij de woonkwaliteit van anderen te verhogen.

Dankzij het onderzoek van Groen onderneemt de gemeente nu actie.

Op 16 maart 2023 keurde de gemeenteraad op vraag van Groen een actieplan goed:

Het schepencollege maakt zo snel als mogelijk een uitgewerkt basisdossier over aan de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en legt een plan van aanpak van de evaluatie voor.

Het schepencollege start onmiddellijk met de voorbereiding van de opmaak van een register van leegstaande gebouwen en een register van verwaarloosde woningen en gebouwen.


Dit betekent het einde van het ontwijkbeleid van de voorbije jaren en de ombuiging van de overdreven en langdurige  leegstand naar een positieve bestemming van deze panden.

Tegelijk toont het aan dat een constructieve oppositie kan doorwegen op het gevoerde beleid.


 

Verdere info en toelichting,

Jo Maebe

Fractieleider Groen

0497 057 056

 

Jef Lemmens

Lid Bijzonder Comité Sociale dienst
OCMW- en gemeenteraadslid 

0475 62 49 87