Van Paddestraat naar Padelstraat?

14 Mei 2023

Van Paddestraat naar Padelstraat?

Uitbreiding recreatie is hier ten koste van buren 

RUP recreatie Lede: wordt Paddestraat Padelstraat?


Padel is de voorbije jaren uitgegroeid tot een populaire sport in Vlaanderen.
Op heel wat plaatsen in Vlaanderen botst het ondernemingsinitatief en de vraag naar sport-accomodatie echter met de leefbaarheid van de buurt.
Die leefbaarheid staat bij Groen hoog in het vaandel.
En de situatie “Rup Recreatie Lede” – je zou het ook “Rup Kenta” kunnen noemen is niet echt een toonbeeld van goed bestuur.

Historiek.
In 2015 werd het tennisterrein TC Vogelenzang overgenomen door een nieuwe eigenaar die behalve een naamsverandering, er ook padelterreinen liet aanleggen.
Voor de buurtbewoners was dat opeens een ander verhaal: veel meer en snel autoverkeer en veel geluidsoverlast, dan nog vooral ‘s avonds en in de weekends en gecombineerd ’s avonds met felle verlichting.
De sportterreinen liggen bovendien deels in recreatiegebied, deels in landbouwzone en meteen aansluitend aan een stil natuurgebied.
Intussen werden door de nieuwe eigenaar ingrepen uitgevoerd (sportterreinen verplaatst en uitgebreid, parkeerruimte vergroot, gronden opgehoogd…), al dan niet vergund. We tellen op dit moment reeds meer dan 5 bouwovertredingen.
Omwille van de aanblijvende problemen kwam er, een onevenwichtig georganiseerd, overleg tussen de eigenaar, de buurt, de gemeente gesteund door Solva, met een RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) als resultaat.

Het RUP.
Het voorliggend ontwerp RUP voorziet alleen al qua oppervlakte een uitbreiding: het gaat van 8316 m2 recreatie op het gewestplan naar 11 080 m2 in het RUP. Een toename met meer dan 2700 m2.

Daarnaast zijn er meerdere functieveranderingen, waarbij vooral de omschakeling van tennis naar padel zorgt voor een vervijfvoudiging van de mobiliteit en de drukte.
Bijkomend zijn er plannen voor een kantine met de dimensie van een feestzaal (ttz 450 m2 vloeroppervlakte) en een extra overkapping van tennisvelden tot 10 m hoog met grote visuele hinder voor de buurt.

De buurt.

De buurtbewoners, die pas recent echt inzage kregen in de nieuwe plannen en voorschriften, kunnen zich niet terugvinden in het ontwerp.

Het plan zal zorgen voor objectieve, lokale overlast voor de omwonenden en verstoring van de beschikbare, waardevolle natuur., inclusief een waardevermindering van hun eigendom.
Er is een groot wantrouwen van de buurt tegen een aantal uitgevoerde omgevingswerken zonder de nodige vergunningen die recent al zorgden voor extra overlast en vrees voor wat nog komen zal.

Het standpunt van Groen Lede.

Groen beet zich vast in het dossier en startte overleg op met de buurt die zich niet gesteund voelde door de gemeente.
De partij wil de historisch opgebouwde rechten voor deze site niet afbouwen maar is er wel van overtuigd dat een uitbreiding niet te motiveren valt om deze redenen:
- bijkomende schade voor de omwonenden (zowel voor hun gezondheid als voor de waarde van hun eigendom) als voor de natuur.

- toename van het autoverkeer

- verstoring van de rust in de woon- en natuuromgeving vooral in de avonduren.

- lichthinder.

- in strijd met de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en van de provincie: tegengaan van versnippering van het buitengebied; bundeling van ontwikkelingen in de kernen, voorrang aan openbaar vervoer en gericht naar centrale plaatsen.

- volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dienen deze beekvalleien maximaal gevrijwaard te worden van bebouwing.
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2008 is er om hogervermelde redenen al geen uitbreiding van de recreatiesite meer voorzien, waarom zou dit nu plots mogelijk moeten zijn?
- de plannen staan haaks op de principes van een degelijke ruimtelijke ordening en het nastreven van klimaatdoelstellingen.

 

Tenslotte wijst Groen in zijn controletaak in de gemeenteraad op een aantal administratieve/juridische tekortkomingen:

- Het advies van de GECORO (gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening) in vergadering van 28 maart 2023 is gegeven door een niet meer rechtsgeldig samengestelde adviesraad; We zijn bijna 4,5 jaar verder! Groen heeft dit al meermaals aangekaart en wijst nu op een procedureel moeras.

- Er ontbreken documenten en gegevens in het dossier (presentatie van SOLVA aan de buurt werd nooit doorgegeven, wat wijst op achterkamerpolitiek en afspraken zonder duidelijke validatie ; basiselementen in het handhavingsdossier die wijzen op een opeenstapeling van overtredingen ontbreken)

- Er zijn zelfs foutieve weergaven in het dossier (vermelding van in werkelijkheid niet toegekende omgevingsvergunningen)

 

Conclusie.
Groen is en blijft voorstander van sport en recreatie maar de Paddestraat mag geen Padelstraat worden.
We wensen de juiste activiteit op de juiste plaats te laten ontplooien.
Een vestiging, uitbouw van padelvelden op een andere locatie bv. op de site Putbos in Oordegem is een meer logische keuze:
goed bereikbaar via N9, bushalte aanwezig; ligt weg van woonomgeving; fietspaden zijn voorhanden; reeds kleedkamers en toegangsweg, parking is voldoende …

Op basis van al deze argumenten vroegen we de verdaging van dit ontwerp RUP.
Dat zou minstens tijd maken om het dossier te corrigeren en de ontbrekende delen aan te vullen, inclusief het advies van een rechtsgeldige GECORO.

De meerderheid heeft deze verdaging niet aanvaard en de voorlopige vaststelling doorgedrukt. Groen heeft daarbij tegen gestemd.
Groen zal de buurt blijven ondersteunen om hun rechten te vrijwaren en waar mogelijk beroep aan te tekenen tegen de genomen beslissingen.
Het dossier wordt vervolgd.