Groen verhindert verkoop bos

24 Mei 2022

Volgens ons raadslid Jo Maebe is dit een faillietverklaring van de groene ambities van dit bestuur. Het is uniek in Vlaanderen dat een gemeente zijn bossen verkoopt.

Groen protesteerde heftig tegen de verkoop van het ecologisch waardevol bronbos van de Wellebeek en een naastgelegen weide tegenover het voormalig Sport Vlaanderen Putbosstadion langs de Grote Steenweg in Oordegem. De gemeente Lede trok de geplande verkoop (voorlopig) in.

Volgens ons raadslid Jo Maebe is dit een faillietverklaring van de groene ambities van dit bestuur. Het is uniek in Vlaanderen dat een gemeente zijn bossen verkoopt.

 

Er zijn 5 belangrijke redenen waarom Groen tegen deze verkoop is:

  1. De omschrijving in de ontwerpbeslissing foutief: het is natuurgebied en geen landbouwgebied
  2. Deze percelen lenen zich perfect tot een waardevolle bestemming in uitvoering van het klimaatactieplan en het meerjarenplan 2020-2025
  3. De voorgelegde beslissing is ook in tegenspraak met de bepalingen van het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarbij de Wellebeekvallei is weerhouden als natuurverwevingsgebied
  4. Het besluit staat in schril contrast met wat daarover wordt gecommuniceerd. Het gemeentebestuur wil inzetten op “meer bossen, biodiversiteit en kwaliteitsvol groen”. Uit de realiteit blijkt anders.
  5. Er is voorafgaand aan de mogelijke verkoop een machtiging nodig van Vlaanderen (voor het gedeelte bos) en het aanbieden aan de VLM van het voorkeurrecht om de percelen te verwerven. Aan beide vereisten is niet voldaan.