Sociale seniorenflats en lokaal dienstencentrum op Markizaat blijft een positief project!

12 Augustus 2023

Sociale seniorenflats en lokaal dienstencentrum op Markizaat blijft een positief project!

Groen blijft achter de plannen staan; zorg voor vleermuizen verblijf is daarbij erg belangrijk.

De uitbreiding van de Markizaatsite met een gebouw dat zowel sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum zal huisvesten blijft voor beroering zorgen in onze gemeente.  Na het bestuderen van de diverse argumenten blijft ook nu Groen achter de plannen staan.

Dringend nood aan sociale woningen

Als de discussies van de voorbije weken een ding hebben aangetoond dan is het wel de grote achterstand die Lede heeft bij het bouwen van sociale woningen.  Zoals reeds eerder gemeld, wachten niet minder dan 250 gezinnen al meer dan 5 jaar op een sociale huurwoning en scoort Lede daarmee ver onder het gemiddelde van de rest van Oost-Vlaanderen.  De nood is dus groot en daarom werd de bouw van 22 sociale seniorenflats ingeschreven in het actieprogramma voor gronden in eigendom èn in een samenwerkingsovereenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij. Dit bouwproject is namelijk een noodzakelijk onderdeel om het op Vlaams niveau vastgelegd bindend sociaal objectief te halen.

Nee, het is geen privé-initiatief en ja, het ligt in een zone van openbaar nut

Laat het duidelijk zijn, het gebouw komt in de daartoe bestemde zone voor openbaar nut omdat het sociale woningbouw betreft en géén privéwoningbouw. Het gebouw, noch de werkzone raken overigens aan het parkgebied.  Groen zou nooit kunnen akkoord gaan met de plannen als dit niet het geval zou zijn geweest. 

Hierdoor liggen de toewijzingscriteria ook grotendeels vast via regelgeving op Vlaams niveau waardoor in zekere mate ook rekening wordt gehouden met de lokale verankering: wie de laatste 6 jaar gedurende 3 jaar in de gemeente woont, kan voorrang krijgen. Bovendien kan een gemeente dit nog aanscherpen, zoals een aantal omliggende gemeenten al deden. De gemeente is van plan de woningen voor te behouden aan 65-plussers en ook mensen met een beperking kunnen voorrang genieten.  Afhankelijk van de situatie kunnen de toewijzingscriteria overigens de komende jaren nog worden aangepast.

Meerwaarde voor ander erfgoed op Markizaat

Het is de voorbije 25 jaar altijd de bedoeling geweest om de bestaande ondergrondse verbinding van de vroegere schoolgebouwen deels te behouden als erfgoed en er zo mogelijk een nieuwe functionele bestemming aan te geven. Door een verbinding te voorzien tussen het woonzorgcentrum en het nieuwe gebouw zal dit worden gerealiseerd en dienstverlening vanuit het woonzorgcentrum een pak gemakkelijker maken.

Naast de bestaande ondergrondse gang is er nu, in een paar leegstaande ruimtes, ook een ruimte waar zich vleermuizen ophouden.  Er werd al afgesproken, ook in de milieuraad, dat de geplande werken hun verblijfsgebied niet mogen in het gedrang brengen.  Hiervoor werden reeds technische verbeterpunten voorgesteld.  Er werd overigens meermaals bevestigd dat hieraan de nodige aandacht zal besteed worden. Groen zal erop toezien dat deze worden opgelijst en uitgevoerd.

Jo Maebe - Jef Lemmens     Gemeenteraadsleden Groen Lede