Milieu

De aanpak van het gemeentelijk milieu kent meerdere aspecten maar ze zijn allemaal gericht op een aangenamer, gezonder en duurzamer samenleven.

 

 1. Groen wil natuurgebieden in Lede versterken. De gemeente neemt positieve acties om de aanwezige natuurwaarden te verhogen, zodat de schoonheid ervan met zoveel mogelijk mensen kan gedeeld worden. Een goede bijdrage tot welzijn en gezondheid.
  De gemeente heeft reeds mooie kernen van natuurgebieden in de Geelstervallei, Honegem, Paepegembos. Ze kunnen uitgebouwd worden door uitbreiding, betere toegankelijkheid en onderlinge verbindingen van deze gebieden door bv. haagkanten. Blijvende aandacht is nodig voor goed bewegwijzerde en onderhouden wandelpaden, met rustbanken op rustgevende plaatsen.
  Groen wil ook lokale sportieve mogelijkheden creëren voor fietsers en ruiters.
  De gemeente voorziet hier een jaarlijks budget.

 2. Groen streeft naar meer biodiversiteit of dus verscheidenheid in planten en dieren. In de openbare ruimtes komen meer inheemse bomen en planten. We promoten geveltuintjes, groene daktuinen, schuil- en nestplaatsen voor dieren (zie de zwaluwen in Wichelen!)

 3. Groen gaat voor volledig De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld.
  De bermen kunnen beter beheerd worden en delen die in het bermbeheersplan als succesvol naar voor komen, worden als voorbeeld gebruikt om het effect aan te tonen.
  De gemeente ondersteunt de inwoners die het landschap verbeteren. We doen een beroep op iedereen die wil en kan bijdragen: de in Lede actieve natuurverenigingen en ook landbouwers, individuele inwoners.

 4. Bossen spelen een positieve rol om fijn stof te verminderen, zuurstof toe te voegen en te zorgen voor verkoeling en rust. In Lede is het bos versnipperd over kleine percelen, waarin dan nog vaak de dominantie van de Canadese populier voor te weinig diversiteit zorgt. Groen ziet kansen in Impe, Papegem, Smetlede en Lede zelf om een bosgordel te ontwikkelen. Daarvoor is nieuwe bebossing en aanplant van bomenrijen noodzakelijk.
  Groen wil een speelbos! En dat mag best samen met de aanleg van een geboortebos.

 5. Energie: de gemeente geeft zelf het goede voorbeeld om energiebesparende maatregelen te nemen voor zijn eigen gebouwen. Groen wil ook eigen elektriciteitswinning door het plaatsen van zonnepanelen.
  Hernieuwbare energie wordt ondersteund in samenwerking met en deelname van de inwoners, zodat meer mensen betrokken zijn.

 6. Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Sociaal Beleid:
  deze drie domeinen hebben allemaal een grote invloed op het milieubeleid en dienen dan ook in overleg met het milieubeleid worden uitgewerkt.

 7. Klimaatbeleid:
  Milieu, Mobiliteit, Wonen en Ruimtelijke ordening zorgen voor de grootste hefbomen in een efficiënt klimaatbeleid. We verwijzen dan ook terug naar deze domeinen.

 

Wat wil Groen nog extra?

 • ruimte voor water en groen tot in de gemeentelijke kernen, te beginnen met keuzes voor bodeminfiltratie in plaats van (beton)verharding

 • scheiden regenwater en afvalwater; en regenwater hergebruiken

 • initiatieven voor minder afvalproductie (plasticverpakkingen, plastic zakjes)

 • invoeren statiegeld tegen o.a. het zwerfvuil

 • Groen wil belangrijke delen van het gemeentelijk klimaatplan concreet uit te voeren