Ruimtelijke ordening

Het uitvoeren van een sterk en open beleid inzake ruimtelijke ordening in Lede is een van de speerpunten van ons programma.

Groen wil opnieuw lijn krijgen in die ruimtelijke ordening, waarbij naast verstandig samenwonen, ruimte wordt gemaakt voor landbouw en groen. We willen dat Lede een landelijk karakter blijft behouden en geen voorstedelijk gebied wordt.

De voorbije 25 jaar is Groen meermaals opgekomen tegen bouwprojecten gericht op maximale winst voor enkelen, terwijl onvoldoende rekening werd gehouden met de omwonenden en het geheel. 

GRUP

 • Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (en het gemeentelijk mobiliteitsplan) geeft een goede aanzet van de algemene aspecten van het beleid, maar is niet rechtsgeldig in de beoordeling van concrete bouwaanvragen. Daarvoor moet de gemeente verdere stappen zetten, en dat heeft Lede de voorbije jaren duidelijk niet gedaan. Enkel de zogenaamde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of GRUP zijn rechtsgeldig. Die bepalen in een strikt afgelijnde omgeving (een deel van Lede) welke functies er zijn toegelaten, de maximale afmetingen van de gebouwen enz.
  Lede maakte daar nauwelijks werk van en kent maar 4 GRUP’s: die van het Markizaat, KMO zone Heiplas, Spoorstraat en de Wijstraat. De gemeente stuurde daarbij enkel de twee eerste zelf aan.  

 • Groen Lede wil in eerste instantie werk maken van een aantal bijkomende gemeentelijke uitvoeringsplannen en zo de basislijnen vastleggen in deelgebieden. Zo moet men niet telkens de detaildiscussies herbeginnen en is er al een basisrechtszekerheid voor iedereen.

 • Bij de opmaak van zo’n GRUP gaan we transparant te werk: vanaf de beginstappen wordt de bevolking actief bij de opmaak betrokken. Dit gebeurt via de organisatie van inspraakvergaderingen, waarbij de plannen en kaarten open gecommuniceerd worden. Het wordt meer dan een klassieke hoorzitting. Het is de bedoeling dat de constructieve elementen uit het debat mee gaan in de besluitvorming.

 • De reglementair voorziene inspraak- en adviesorganen gaan met meer openheid werken en krijgen een ruimer pakket aanvragen voorgelegd. Nu is dat quasi alleen als er nieuwe wegenis noodzakelijk is. Groen wenst hun advies vanaf aanvragen voor gebouwen met 3 woonplaatsen of meer. De verstrekte adviezen worden openbaar.

 

Onze algemene visie:

 • Geen open gebied aansnijden
 • Opwaarderen groen in de kernen; versterking van afgebakende kernen
 • Beperken hoogbouw (geen appartementen buiten centrum Lede en Oordegem),
 • Nuttig aanwenden leegstand 
 • Inzetten op inbreiding, delen van woningen

 

Duidelijke standpunten

 • Winkelcomplex in de Hoogstraat: onverzoenbaar met een goede lokale ruimtelijke ordening en een vlotte lokale verkeersafwikkeling. Elk bouwproject op deze site dient een deel openbaar groen te vrijwaren zodat een deel ‘groene long’ daar duurzaam behouden blijft.

 • Appartementen Heiplas: geen appartementen in de rand van onze gemeente.
  Dit leidt tot verder onevenwicht ten opzichte van landbouw en open ruimte in de omgeving. Bovendien vrezen we overlast op het vlak van mobiliteit.

 • Verkaveling Rijsveld: Lede heeft geen behoefte aan grootschalige woonuitbreiding. Een onafhankelijke woonbehoeftestudie dient de werkelijke behoeften correct en open te analyseren, waarbij o.a. ook de huidige hoge leegstand wordt nagezien en aangepakt. Op basis van de objectieve en gevalideerde resultaten kan een verdere planning gebeuren, maar grootschalig kan de eventueel noodzakelijke uitbreiding niet zijn.

 • Dossier Hulst-Steenland: we wensen ook daar geen breuk met de huidige woonomgeving qua woondichtheid, bouwhoogte, terreinbezetting. Ook hier bevinden we ons in de rand van de bebouwbare zone met overgang naar landbouw- en natuurgebied.