Sociaal programma

Iedereen telt mee

Dit geldt niet alleen bij beslissingen specifiek in het sociale domein. Ook bij beslissingen in andere domeinen zoals bv. mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu wordt steeds nagegaan of de maatregel ook positieve effecten heeft voor mensen met een beperkt inkomen.

 • De gemeente heeft drie belangrijke opdrachten in de uitbouw van een sociaal patrimonium:

  De gemeente dient te voorzien in voldoende en betaalbare serviceflats/zorgassistentie woningen. De vorige bestuursmeerderheden hebben hier niets gerealiseerd, zodat inwoners de gemeente dienen te verlaten als ze dergelijke voorziening nodig hebben.

  De gemeente dient ook na te gaan of het aantal verblijven in het huidige woonzorgcentrum Vermoedelijk is de nood hoger dan het huidig aanbod van 83 bedden, zodat in uitbreiding moet worden voorzien, zodat ook hier onze inwoners in de gemeente kunnen blijven.

  Er dient eindelijk werk gemaakt van een degelijk “sociaal huis”waarin alle sociale functies worden samengebracht. Ook daar hebben de huidige bestuurders zwaar gefaald. O.a. aan de gekende barslechte huisvesting van de sociale dienst is niets gedaan, tenzij het opmaken van diverse dure plannen voor geldverslindende projecten.
  Zo’n sociaal huis dient te zorgen voor een lage drempel tot de hulpverlening, niet alleen door activiteiten in het huis zelf, maar ook door actief deel te nemen aan bijeenkomsten (bv. rond armoede) buitenshuis.

 • Groen wenst een specifiek gemeentelijk beleid inzake armoede, een probleem dat nog steeds toeneemt, ook in Lede.
  • laagste inkomens verhogen door aanvullende steun bij leefloon via een objectieve bepaling; systematisch nagaan van alle mogelijke rechten.
  • samenwerking rond armoede met scholen, armoedeverenigingen ondersteunen
  • versterken onderlinge samenwerking van mensen in armoede (subsidie verenigingen)
  • betaalbaar cultuur- en vrijetijdsaanbod blijven promoten.
  • laagdrempelige en betaalbare psychologische hulp
  • budgetbegeleiding voordat er overmatige schuldenlast is.
  • actief beleid inzake mee zijn met de digitale evolutie.

 • Lede haalt bijlange niet het bindend sociaal objectiefinzake sociale huurwoningen.
  Op 31/12/2017 haalt de gemeente slechts 206 sociale huurwoningen; 207 personen staan dan op de wachtlijst. Van het bindend objectief van 129 extra huurwoningen zijn er slechts 11 gerealiseerd en 30 zijn voorzien, dit is dus een realisatie van 31,78%.
  Nog een tekort van 88 sociale huurwoningen!
  Lede bevindt zich in Vlaanderen duidelijk in categorie 2: bij de gemeenen die noch qua realisatie, noch qua planning een correct groeipad hebben.
  De samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Dender en het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost Vlaanderen dient dus intenser te worden, o.a. door hen te promoten bij verhuurders. (principe akkoord werd afgesloten in juni 2017 maar tot op heden zonder concrete uitvoering)
  Om zo te komen tot betaalbaar wonen.

  Een belangrijk aandachtspunt is het beperken van de individuele uitgaven voor energie, verwarming door energiebesparende maatregelen (bv. spaarlampen) en energiebesparende investeringen. (bv. isolatie) De gemeente kan hier een gemeentelijke premie voorzien en allicht belangrijker nog, de effectieve uitvoering ondersteunen door een gemeenschappelijke organisatie en aankoop.
   
 • Kort opvolgen van de nood aan opvang voor kinderen zodat een tekort geen hinderpaal vormt om gezin en werk te combineren.
  Idem voor de mantelzorg: die ondersteunen met een minder mobielencentrale, boodschappendienst, dienstencentrum, tijdelijke opvangverblijven aansluitend bij het woonzorgcentrum. Nagaan wat de noden zijn en er efficiënt op inspelen. Bedoeling is de mantelzorgers regelmatig de nodige adempauze te geven. Ze kunnen ook regelmatig bezocht worden om hun noden op te volgen. Beleid rond mantelzorgers wordt een specifiek onderdeel van de sociale werking van de gemeente.


 • We gaan voor een “warme” gemeente, waar proactief wordt gewerkt tegen isolement.
  Contacten tussen inwoners worden gestimuleerd: onthaal nieuwe inwoners, speelstraten, goed uitgeruste speelpleinen in de eigen buurt, subsidies voor buurtinitiatieven.